Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1431 bad6
Reposted fromnyaako nyaako vialilacwine lilacwine
5150 7aca 500
4402 00f5 500
Reposted fromborderme borderme viabeattman beattman
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabeattman beattman
7401 f918
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viagazda gazda
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaapatyczna apatyczna
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viateardrop teardrop
4856 4d8a
Reposted fromzciach zciach viaGunToRun GunToRun
4359 b980
Reposted fromGIFer GIFer viaSzczurek Szczurek
3798 0499 500
Reposted from0 0 viagdziejestola gdziejestola
8952 25a5 500
Reposted fromintrigante intrigante viaapatyczna apatyczna
0073 0f90
Reposted fromlllm lllm viaapatyczna apatyczna
8293 baff 500
Reposted fromkyte kyte viaavooid avooid
9083 ee78 500
Reposted fromoll oll viaavooid avooid
0849 72f7 500
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viaavooid avooid
5074 ff06 500
Reposted fromiwantmagic iwantmagic viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl