Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4999 bdac 500
6632 5a2a
Reposted fromcorkeyL corkeyL viafelicka felicka
8028 cef2 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viafelicka felicka
8062 6e33
Reposted fromfelicka felicka
1856 2f7f 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viafelicka felicka
5094 29e1 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viafelicka felicka
1204 07b9 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka
1525 2b77
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka
Jestem bezdomny tak bardzo jak gdybym nie mieszkał na ziemi, ale tkwił w przestrzeniach międzyplanetarnych, jako osobny glob.
— Witold Gombrowicz, Dziennik (1955)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka
Reposted fromgruetze gruetze viaihearvoices ihearvoices
3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viastonerr stonerr
8995 c639
Reposted fromLittleJack LittleJack viastonerr stonerr
2449 e194
Reposted frommarzyciel marzyciel viahysterie hysterie
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viahysterie hysterie
3306 5584
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viahysterie hysterie
4615 d296
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viahysterie hysterie
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viastonerr stonerr
2543 f746 500
Reposted fromhagis hagis viastonerr stonerr
Reposted frommr-absentia mr-absentia viastonerr stonerr

I wierzyć mi nie chciałeś, gdy Ci obiecywałam, że ten ból ustąpi i że kiedyś ta Twoja pierwsza miłość śmieszna Ci się wyda i jedyne, co Ci po niej pozostanie, to ten przeceniany przymiotnik „pierwsza”. Bo ważniejsze są miłości następne, a najważniejsza jest i tak zawsze ta ostatnia.

— na fejsie z moim synem
Reposted fromhysterie hysterie viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl