Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co. A jak kocha się, to i co na wierzchu się kocha, i co ukryte, i co może się stać, tak tobie, jak i mnie, czyli jemu albo jej. I wtedy nieważne, czy ktoś łysy, czy że poci się. Nie kocha się osobno, że ktoś wysoki jest, a ktoś ma takie czy inne oczy, czy choćby ktoś najpiękniej mówił, bo jeden może być wymowny, a drugi nie. Z ilu zresztą ludzi trzeba by składać na takiego jednego czy jedną, żeby nie miał żadnej wady, a jeszcze mógłby wyjść z tego jakiś stwór, nie człowiek. Kocha się tak samo przez wady i nieszczęścia i może nawet głębiej, a najgłębiej kocha się przez ból. Może być ktoś wysoki, zadbany, wymyty, pachnący, a nie ma go za co kochać.

— Wiesław Myśliwski "Widnokrąg"
Reposted fromlubiepowidla lubiepowidla
4212 0d1a
Reposted fromkarahippie karahippie viacarmenluna carmenluna
3545 1e33
Reposted frombrumous brumous viacarmenluna carmenluna
4056 27c4 500
Reposted frombrumous brumous viacarmenluna carmenluna
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viacarmenluna carmenluna
9409 fc8a 500
Reposted frompiehus piehus viacarmenluna carmenluna
[...] wolę z Tobą zbłądzić, niż z innymi dojść do celu.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromyourtitle yourtitle viacarmenluna carmenluna
4168 757e
Reposted fromtwice twice viaeazyi eazyi
0552 129d
Reposted fromGIFer GIFer viastonerr stonerr
3308 dfc0 500
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viastonerr stonerr
6562 5a49 500
Reposted fromFlau Flau viastonerr stonerr
7874 699a 500
8991 0593
Reposted fromnyaako nyaako viastonerr stonerr
8972 2b0b 500
Reposted fromtfu tfu viastonerr stonerr
8051 c53f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl