Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 vianoelya noelya
3474 7e40 500
Reposted frompixielark pixielark viaMountainGirl MountainGirl
Reposted frommayamar mayamar viaGunToRun GunToRun
2523 f367
Reposted fromdusielecc dusielecc viaGunToRun GunToRun
2473 b462
Reposted fromczajnikq czajnikq viaGunToRun GunToRun
0215 402d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialilacwine lilacwine
5277 6d37
6444 8e1b 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viadestroyed destroyed
7189 676e
Reposted fromnuitlys nuitlys viafindesiecle findesiecle
2171 b45c 500
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viaGunToRun GunToRun
1431 bad6
Reposted fromnyaako nyaako vialilacwine lilacwine
5150 7aca 500
4402 00f5 500
Reposted fromborderme borderme viabeattman beattman
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabeattman beattman
7401 f918
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viagazda gazda
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaapatyczna apatyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl