Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0260 6c11 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaForestMan ForestMan
5811 4caa
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaSzczurek Szczurek
9624 1de4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled
5370 83e8
Reposted fromkarahippie karahippie viadisheveled disheveled
6207 3583
Reposted fromhomosuperior homosuperior viadisheveled disheveled

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
3143 dd0a 500
Reposted fromsarazation sarazation viacarmenluna carmenluna
1992 2ac7 500
Reposted fromkasshoku kasshoku viastonerr stonerr
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viacarmenluna carmenluna
5535 8017 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viacarmenluna carmenluna
1158 7402
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabeattman beattman
4319 b3e0 500
Reposted fromeagergirl eagergirl viapsychicdevil psychicdevil
0754 3e59 500
Reposted byyaneklobekTheEvexePolindaboringsoupaskmantoxicsoulmr-absentiaSenyiaschaaf
0752 79f5 500
Reposted byyaneklobekxwyczesanagitaraxcool-carloscarmenlunajanuschytruseyelynfrozetteniskogenkulegarychalego-rojo
0715 1f10 500
Reposted bylobekhashyanekHeinous84kreska-groteskagazdadygotymr-absentiasatyrlanemarkovitshMountainGirlszerszerdeathbringerhormezalisekchytrusekdelavideazazelsaddamLightStepToNowhereseverakkulegarychavairaseleneskincarmenlunaghalbadiouszielonolendipsychedelixPuck152DevahonigwurmkokolokoghalbadiousDennkostbazyliowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl