Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7293 e7dc 500
8507 fb35
3777 1cea 500
3407 d5d7 500
Reposted fromAlcea Alcea viaBloodyHeart BloodyHeart
Weźmy miłość romantyczną. Zaczyna się od cielesności, pasji, wybuchu namiętności. Nie znam pary, która przy pierwszym spotkaniu obnażyłaby się ze wszystkimi swoimi kolorami. Dopiero w trakcie wspólnego życia poznajemy się. Początek to pewna forma pokazania czy też promowania siebie, swoich godnych ujrzenia stron. Później, gdy dwójka ludzi decyduje się żyć razem, przychodzi moment konfrontacji ze swoimi wszystkimi poglądami, nietolerancjami, kaszlem partnera, który wybucha, gdy chcemy posłuchać muzyki. Dochodzi do tego moment, w którym seks przestaje być kluczowy. Mam wrażenie, że wszyscy przechodzimy przez ten sam schemat i wszyscy zbyt szybko spisujemy związki na straty, być może z braku odwagi by pracować nad miłością.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viasomebunny somebunny
6031 26ee
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasomebunny somebunny
4826 54d6 500
"Najważniejszym warunkiem dla rozwoju miłości życia jest bycie z ludźmi, którzy kochają życie. Miłość życia udziela się bez słów. Wyraża się bardziej w gestach niż ideach, w tonie głosu bardziej niż w słowach. Można ją dostrzec bardziej w zdrowej atmosferze wokół osoby lub grupy niż w oficjalnych zasadach i regułach, zgodnie z którymi życie ma być organizowane."  /Erich Fromm. Wojna w człowieku.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaDreamsMayCome DreamsMayCome
0784 8498
Reposted fromwowlovely wowlovely viasomebunny somebunny
4071 b7a0 500
Reposted fromqb qb viareactivityparty reactivityparty
5564 ead4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoldwater coldwater
4143 f517
Reposted fromedwes edwes viaDreamsMayCome DreamsMayCome
0304 279c 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaDreamsMayCome DreamsMayCome
6120 a692 500
Reposted frombrumous brumous viastonerr stonerr
3945 5d8e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl