Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9543 947f 500
Reposted fromsoftboi softboi viailovegreen ilovegreen
1483 befc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viailovegreen ilovegreen
7456 b375 500
Reposted fromnyaako nyaako viailovegreen ilovegreen
1610 2421 500
Reposted fromverronique verronique viafelicka felicka
1364 e27c 500
Reposted fromposterart posterart viafelicka felicka
3853 b487 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeonette leonette
Lasy są jak ludzie (...) i aby je poznać, należy z nimi przebywać. Z przypadkowych spacerów, gdy trzymamy się dobrze udeptanych ścieżek, nie narodzi się nigdy bliskość. Jeśli chcemy się zaprzyjaźnić z lasem, należy mu składać częste i pełne szacunku wizyty o różnych porach; o poranku, w południe i wieczorem, wiosną, latem, jesienią i zimą. W innym razie nie poznamy go, jak należy, a wszystkie próby udawania nie zrobią na nim wrażenia. Las ma swoje sposoby trzymania obcych na dystans i zamyka serce przed zwykłymi spacerowiczami. Nie ma sensu szukać więzi z lasem z innych pobudek, niż szczera miłość. Las to rozpozna i skryje przed nami wszystkie sekrety. Lecz jeśli okażemy mu uczucie, będzie życzliwy i obdarzy takimi skarbami piękna i radości, jakich nie da się kupić ani sprzedać na żadnym targowisku.
— Lucy Maud Montgomery, "Błękitny zamek"
Reposted fromcudoku cudoku viastonerr stonerr
8291 93e1
0868 16b5
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viapsychedelix psychedelix
9249 9c67
Reposted fromfelicka felicka viapsychedelix psychedelix
2624 b589
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacorvax corvax
8942 ef65 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacorvax corvax
6465 df67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaryjanejanis maryjanejanis
0788 b147 500
5640 979e 500
4673 93eb 500
Reposted fromtrawkaaa trawkaaa viaGunToRun GunToRun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl