Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4056 d8c7 500
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viamaardhund maardhund
Reposted frommeem meem viakittylitter kittylitter
1079 b60b 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagazda gazda
8858 1c3d
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viadestroyed destroyed
1365 52ed
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
1459 0fe6
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
1877 f701 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
2859 948d 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
3694 cc40
Reposted fromhagis hagis viaelchupacabra elchupacabra
2428 0816 500
9156 5094
Reposted fromkarahippie karahippie viaSzczurek Szczurek
0793 cf7b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMountainGirl MountainGirl
Myślę, że nie należy tak poważnie wszystkiego traktować. Kochanie kogoś to cudowna rzecz i jeżeli tylko miłość jest szczera, nikt nie może się znaleźć w pułapce. Uwierz w siebie. (...) Może wam się razem powiedzie, a może nie. Ale miłość właśnie na tym polega. Moim zdaniem to naturalne, że zakochany człowiek zdaje się całkowicie na miłość. To jeden z przejawów uczciwości.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
5059 b4ad 500
Reposted fromowca owca viaAmericanlover Americanlover

Nie wszystko musi zostać nazwane

Nie wszystko trzeba rozumieć

Nie trzeba umieścić kropki na końcu każdego zdania

— Beata Pawlikowska "Planeta dobrych myśli"
Reposted fromkasiakiwi kasiakiwi vialavie lavie
2464 151d 500
Reposted fromidiod idiod viawonko wonko
6955 8e98 500
Reposted fromYggry Yggry viawonko wonko
0075 d58e
Reposted fromthedayaftertomorrow thedayaftertomorrow viacuda cuda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl