Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0868 16b5
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viapsychedelix psychedelix
9249 9c67
Reposted fromfelicka felicka viapsychedelix psychedelix
2624 b589
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacorvax corvax
8942 ef65 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacorvax corvax
6465 df67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaryjanejanis maryjanejanis
0788 b147 500
5640 979e 500
4673 93eb 500
Reposted fromtrawkaaa trawkaaa viaGunToRun GunToRun
Psychoterapia obnaża to, co fałsz stara się ukryć. Już Platon mówił, że wiedza jest pokarmem duszy - kłamstwa są dla niej trucizną. Żadne łgarstwo nikogo nie uleczyło, czy to w trakcie terapii, czy po prostu w związku międzyludzkim, choćby nie wiem jak było pokryte słodyczą. Warto więc usłyszeć od innych prawdę, która przypomni nam, kim jesteśmy, kim przestaliśmy być i kogo chcemy w sobie odnaleźć.
— Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viaGunToRun GunToRun
4465 a3a0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeattman beattman
2675 3603 500
Reposted fromkotowate kotowate viaslowianecznik slowianecznik
4487 cf6e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaslowianecznik slowianecznik
3064 20d3
Reposted fromEtnigos Etnigos viaslowianecznik slowianecznik
9113 cbd3 500
Reposted frompiehus piehus viafajnychnielubie fajnychnielubie
3140 8cd4 500
6006 675f
Reposted fromdoedeer doedeer vialilacwine lilacwine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl